Galatians 3:8

Tischendorf(i)
  8 G4275 V-2AAP-NSF προϊδοῦσα G1161 CONJ δὲ G3588 T-NSF G1124 N-NSF γραφὴ G3754 CONJ ὅτι G1537 PREP ἐκ G4102 N-GSF πίστεως G1344 V-PAI-3S δικαιοῖ G3588 T-APN τὰ G1484 N-APN ἔθνη G3588 T-NSM G2316 N-NSM θεὸς G4283 V-ADI-3S προευηγγελίσατο G3588 T-DSM τῷ G11 N-PRI Ἀβραὰμ G3754 CONJ ὅτι G1757 V-FPI-3P ἐνευλογηθήσονται G1722 PREP ἐν G4771 P-2DS σοὶ G3956 A-NPN πάντα G3588 T-NPN τὰ G1484 N-NPN ἔθνη.