Revelation 21:20

TR(i)
  20 G3588 T-NSM ο G3991 A-NSM πεμπτος G4557 N-NSF σαρδονυξ G3588 T-NSM ο G1623 A-NSM εκτος G4556 N-NSM σαρδιος G3588 T-NSM ο G1442 A-NSM εβδομος G5555 N-NSM χρυσολιθος G3588 T-NSM ο G3590 A-NSM ογδοος G969 N-NSM βηρυλλος G3588 T-NSM ο G1766 A-NSM ενατος G5116 N-NSN τοπαζιον G3588 T-NSM ο G1182 A-NSM δεκατος G5556 N-NSM χρυσοπρασος G3588 T-NSM ο G1734 A-NSM ενδεκατος G5192 N-NSM υακινθος G3588 T-NSM ο G1428 A-NSM δωδεκατος G271 N-NSF αμεθυστος
ERV(i) 20 the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprase; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst.