Matthew 6:5

TR(i)
  5 G2532 CONJ και G3752 CONJ οταν G4336 (G5741) V-PNS-2S προσευχη G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5704) V-FXI-2S εση G5618 ADV ωσπερ G3588 T-NPM οι G5273 N-NPM υποκριται G3754 CONJ οτι G5368 (G5719) V-PAI-3P φιλουσιν G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G4864 N-DPF συναγωγαις G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G1137 N-DPF γωνιαις G3588 T-GPF των G4113 N-GPF πλατειων G2476 (G5761) V-RAP-NPM εστωτες G4336 (G5738) V-PNN προσευχεσθαι G3704 ADV οπως G302 PRT αν G5316 (G5652) V-2APS-3P φανωσιν G3588 T-DPM τοις G444 N-DPM ανθρωποις G281 HEB αμην G3004 (G5719) V-PAI-1S λεγω G5213 P-2DP υμιν G3754 CONJ οτι G568 (G5719) V-PAI-3P απεχουσιν G3588 T-ASM τον G3408 N-ASM μισθον G846 P-GPM αυτων
KJV_Strongs(i)
  5 G2532 And G3752 when G4336 thou prayest [G5741]   G2071 , thou shalt G3756 not G2071 be [G5704]   G5618 as G5273 the hypocrites G3754 are : for G5368 they love [G5719]   G4336 to pray [G5738]   G2476 standing [G5761]   G1722 in G4864 the synagogues G2532 and G1722 in G1137 the corners G4113 of the streets G3704 , that G302 they may G5316 be seen [G5652]   G444 of men G281 . Verily G3004 I say [G5719]   G5213 unto you G3754 , G568 They have [G5719]   G846 their G3408 reward.
ERV(i) 5 And when ye pray, ye shall not be as the hypocrites: for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have received their reward.