Matthew 15:32

TR(i)
  32 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G2424 N-NSM ιησους G4341 (G5666) V-ADP-NSM προσκαλεσαμενος G3588 T-APM τους G3101 N-APM μαθητας G846 P-GSM αυτου G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G4697 (G5736) V-PNI-1S σπλαγχνιζομαι G1909 PREP επι G3588 T-ASM τον G3793 N-ASM οχλον G3754 CONJ οτι G2235 ADV ηδη G2250 N-APF ημερας G5140 A-APF τρεις G4357 (G5719) V-PAI-3P προσμενουσιν G3427 P-1DS μοι G2532 CONJ και G3756 PRT-N ουκ G2192 (G5719) V-PAI-3P εχουσιν G5101 I-ASN τι G5315 (G5632) V-2AAS-3P φαγωσιν G2532 CONJ και G630 (G5658) V-AAN απολυσαι G846 P-APM αυτους G3523 A-APM νηστεις G3756 PRT-N ου G2309 (G5719) V-PAI-1S θελω G3379 ADV μηποτε G1590 (G5686) V-APS-3P εκλυθωσιν G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G3598 N-DSF οδω
KJV_Strongs(i)
  32 G1161 Then G2424 Jesus G4341 called [G5666]   G846 his G3101 disciples G2036 unto him, and said [G5627]   G4697 , I have compassion [G5736]   G1909 on G3793 the multitude G3754 , because G4357 they continue [G5719]   G3427 with me G2235 now G5140 three G2250 days G2532 , and G2192 have [G5719]   G3756 nothing G5101   G5315 to eat [G5632]   G2532 : and G2309 I will [G5719]   G3756 not G630 send G846 them G630 away [G5658]   G3523 fasting G3379 , lest G1590 they faint [G5686]   G1722 in G3598 the way.
ERV(i) 32 And Jesus called unto him his disciples, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days and have nothing to eat: and I would not send them away fasting, lest haply they faint in the way.