Luke 9:28-36

TR(i)
  28 G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G1161 CONJ δε G3326 PREP μετα G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G5128 D-APM τουτους G5616 ADV ωσει G2250 N-NPF ημεραι G3638 A-NUI οκτω G2532 CONJ και G3880 (G5631) V-2AAP-NSM παραλαβων G3588 T-ASM τον G4074 N-ASM πετρον G2532 CONJ και G2491 N-ASM ιωαννην G2532 CONJ και G2385 N-ASM ιακωβον G305 (G5627) V-2AAI-3S ανεβη G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G3735 N-ASN ορος G4336 (G5664) V-ADN προσευξασθαι
  29 G2532 CONJ και G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G4336 (G5738) V-PNN προσευχεσθαι G846 P-ASM αυτον G3588 T-NSN το G1491 N-NSN ειδος G3588 T-GSN του G4383 N-GSN προσωπου G846 P-GSM αυτου G2087 A-NSN ετερον G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G2441 N-NSM ιματισμος G846 P-GSM αυτου G3022 A-NSM λευκος G1823 (G5723) V-PAP-NSM εξαστραπτων
  30 G2532 CONJ και G2400 (G5628) V-2AAM-2S ιδου G435 N-NPM ανδρες G1417 A-NUI δυο G4814 (G5707) V-IAI-3P συνελαλουν G846 P-DSM αυτω G3748 R-NPM οιτινες G1510 (G5713) V-IXI-3P ησαν G3475 N-NSM μωσης G2532 CONJ και G2243 N-NSM ηλιας
  31 G3739 R-NPM οι G3700 (G5685) V-APP-NPM οφθεντες G1722 PREP εν G1391 N-DSF δοξη G3004 (G5707) V-IAI-3P ελεγον G3588 T-ASF την G1841 N-ASF εξοδον G846 P-GSM αυτου G3739 R-ASF ην G3195 (G5707) V-IAI-3S εμελλεν G4137 (G5721) V-PAN πληρουν G1722 PREP εν G2419 N-PRI ιερουσαλημ
  32 G3588 T-NSM ο G1161 CONJ δε G4074 N-NSM πετρος G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G4862 PREP συν G846 P-DSM αυτω G1510 (G5713) V-IXI-3P ησαν G916 (G5772) V-RPP-NPM βεβαρημενοι G5258 N-DSM υπνω G1235 (G5660) V-AAP-NPM διαγρηγορησαντες G1161 CONJ δε G1492 (G5627) V-2AAI-3P ειδον G3588 T-ASF την G1391 N-ASF δοξαν G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-APM τους G1417 A-NUI δυο G435 N-APM ανδρας G3588 T-APM τους G4921 (G5761) V-RAP-APM συνεστωτας G846 P-DSM αυτω
  33 G2532 CONJ και G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1316 (G5738) V-PNN διαχωριζεσθαι G846 P-APM αυτους G575 PREP απ G846 P-GSM αυτου G2036 (G5627) V-2AAI-3S ειπεν G3588 T-NSM ο G4074 N-NSM πετρος G4314 PREP προς G3588 T-ASM τον G2424 N-ASM ιησουν G1988 N-VSM επιστατα G2570 A-NSN καλον G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G2248 P-1AP ημας G5602 ADV ωδε G1510 (G5750) V-PXN ειναι G2532 CONJ και G4160 (G5661) V-AAS-1P ποιησωμεν G4633 N-APF σκηνας G5140 A-APF τρεις G1520 A-ASF μιαν G4671 P-2DS σοι G2532 CONJ και G3475 N-DSM μωσει G1520 A-ASF μιαν G2532 CONJ και G1520 A-ASF μιαν G2243 N-DSM ηλια G3361 PRT-N μη G1492 (G5761) V-RAP-NSM ειδως G3739 R-ASN ο G3004 (G5719) V-PAI-3S λεγει
  34 G5023 D-APN ταυτα G1161 CONJ δε G846 P-GSM αυτου G3004 (G5723) V-PAP-GSM λεγοντος G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G3507 N-NSF νεφελη G2532 CONJ και G1982 (G5656) V-AAI-3S επεσκιασεν G846 P-APM αυτους G5399 (G5675) V-AOI-3P εφοβηθησαν G1161 CONJ δε G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1565 D-APM εκεινους G1525 (G5629) V-2AAN εισελθειν G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G3507 N-ASF νεφελην
  35 G2532 CONJ και G5456 N-NSF φωνη G1096 (G5633) V-2ADI-3S εγενετο G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G3507 N-GSF νεφελης G3004 (G5723) V-PAP-NSF λεγουσα G3778 D-NSM ουτος G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G3450 P-1GS μου G3588 T-NSM ο G27 A-NSM αγαπητος G846 P-GSM αυτου G191 (G5720) V-PAM-2P ακουετε
  36 G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω G1096 (G5635) V-2ADN γενεσθαι G3588 T-ASF την G5456 N-ASF φωνην G2147 (G5681) V-API-3S ευρεθη G3588 T-NSM ο G2424 N-NSM ιησους G3441 A-NSM μονος G2532 CONJ και G846 P-NPM αυτοι G4601 (G5656) V-AAI-3P εσιγησαν G2532 CONJ και G3762 A-DSM ουδενι G518 (G5656) V-AAI-3P απηγγειλαν G1722 PREP εν G1565 D-DPF εκειναις G3588 T-DPF ταις G2250 N-DPF ημεραις G3762 A-ASN ουδεν G3739 R-GPM ων G3739 R-GPN G3708 (G5758) V-RAI-3P-ATT εωρακασιν
KJV_Strongs(i)
  28 G1161 And G1096 it came to pass [G5633]   G5616 about G3638 an eight G2250 days G3326 after G5128 these G3056 sayings G2532 , G3880 he took [G5631]   G4074 Peter G2532 and G2491 John G2532 and G2385 James G305 , and went up [G5627]   G1519 into G3735 a mountain G4336 to pray [G5664]  .
  29 G2532 And G1722 as G846 he G4336 prayed [G5738]   G1491 , the fashion G846 of his G4383 countenance G1096 was [G5633]   G2087 altered G2532 , and G846 his G2441 raiment G3022 was white G1823 and glistering [G5723]  .
  30 G2532 And G2400 , behold [G5628]   G4814 , there talked [G5707]   G846 with him G1417 two G435 men G3748 , which G2258 were [G5713]   G3475 Moses G2532 and G2243 Elias:
  31 G3739 Who G3700 appeared [G5685]   G1722 in G1391 glory G3004 , and spake [G5707]   G846 of his G1841 decease G3739 which G3195 he should [G5707]   G4137 accomplish [G5721]   G1722 at G2419 Jerusalem.
  32 G1161 But G4074 Peter G2532 and G4862 they that were with G846 him G2258 were [G5713]   G916 heavy [G5772]   G5258 with sleep G1161 : and G1235 when they were awake [G5660]   G1492 , they saw [G5627]   G846 his G1391 glory G2532 , and G1417 the two G435 men G4921 that stood with [G5761]   G846 him.
  33 G2532 And G1096 it came to pass [G5633]   G1722 , as G846 they G1316 departed [G5738]   G575 from G846 him G4074 , Peter G2036 said [G5627]   G4314 unto G2424 Jesus G1988 , Master G2076 , it is [G5748]   G2570 good G2248 for us G1511 to be [G5750]   G5602 here G2532 : and G4160 let us make [G5661]   G5140 three G4633 tabernacles G3391 ; one for G4671 thee G2532 , and G3391 one for G3475 Moses G2532 , and G3391 one for G2243 Elias G3361 : not G1492 knowing [G5761]   G3739 what G3004 he said [G5719]  .
  34 G1161 While G846 he G5023 thus G3004 spake [G5723]   G1096 , there came [G5633]   G3507 a cloud G2532 , and G1982 overshadowed [G5656]   G846 them G1161 : and G5399 they feared [G5675]   G1722 as G1565 they G1525 entered [G5629]   G1519 into G3507 the cloud.
  35 G2532 And G1096 there came [G5633]   G5456 a voice G1537 out of G3507 the cloud G3004 , saying [G5723]   G3778 , This G2076 is [G5748]   G3450 my G27 beloved G5207 Son G191 : hear [G5720]   G846 him.
  36 G2532 And G5456 when the voice G1722 was past G1096   [G5635]   G2424 , Jesus G2147 was found [G5681]   G3441 alone G2532 . And G846 they G4601 kept it close [G5656]   G2532 , and G518 told [G5656]   G3762 no man G1722 in G1565 those G2250 days G3762 any G3739 of those things which G3708 they had seen [G5758]  .
ERV(i) 28 And it came to pass about eight days after these sayings, he took with him Peter and John and James, and went up into the mountain to pray. 29 And as he was praying, the fashion of his countenance was altered, and his raiment [became] white [and] dazzling. 30 And behold, there talked with him two men, which were Moses and Elijah; 31 who appeared in glory, and spake of his decease which he was about to accomplish at Jerusalem. 32 Now Peter and they that were with him were heavy with sleep: but when they were fully awake, they saw his glory, and the two men that stood with him. 33 And it came to pass, as they were parting from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said. 34 And while he said these things, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud. 35 And a voice came out of the cloud, saying, This is my Son, my chosen: hear ye him. 36 And when the voice came, Jesus was found alone. And they held their peace, and told no man in those days any of the things which they had seen.