John 13:5

TR(i)
  5 G1534 ADV ειτα G906 (G5719) V-PAI-3S βαλλει G5204 N-ASN υδωρ G1519 PREP εις G3588 T-ASM τον G3537 N-ASM νιπτηρα G2532 CONJ και G756 (G5662) V-ADI-3S ηρξατο G3538 (G5721) V-PAN νιπτειν G3588 T-APM τους G4228 N-APM ποδας G3588 T-GPM των G3101 N-GPM μαθητων G2532 CONJ και G1591 (G5721) V-PAN εκμασσειν G3588 T-DSN τω G3012 N-DSN λεντιω G3739 R-DSN ω G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G1241 (G5772) V-RPP-NSM διεζωσμενος
ERV(i) 5 Then he poureth water into the bason, and began to wash the disciples’ feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.