1 Peter 1:17

TR(i)
  17 G2532 CONJ και G1487 COND ει G3962 N-ASM πατερα G1941 (G5731) V-PMI-2P επικαλεισθε G3588 T-ASM τον G678 ADV απροσωποληπτως G2919 (G5723) V-PAP-ASM κρινοντα G2596 PREP κατα G3588 T-ASN το G1538 A-GSM εκαστου G2041 N-ASN εργον G1722 PREP εν G5401 N-DSM φοβω G3588 T-ASM τον G3588 T-GSF της G3940 N-GSF παροικιας G5216 P-2GP υμων G5550 N-ASM χρονον G390 (G5649) V-2APM-2P αναστραφητε
ERV(i) 17 And if ye call on him as Father, who without respect of persons judgeth according to each man’s work, pass the time of your sojourning in fear: