1 John 3:10-14

TR(i)
  10 G1722 PREP εν G5129 D-DSN τουτω G5318 A-NPN φανερα G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NPN τα G5043 N-NPN τεκνα G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G2532 CONJ και G3588 T-NPN τα G5043 N-NPN τεκνα G3588 T-GSM του G1228 A-GSM διαβολου G3956 A-NSM πας G3588 T-NSM ο G3361 PRT-N μη G4160 (G5723) V-PAP-NSM ποιων G1343 N-ASF δικαιοσυνην G3756 PRT-N ουκ G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G3361 PRT-N μη G25 (G5723) V-PAP-NSM αγαπων G3588 T-ASM τον G80 N-ASM αδελφον G846 P-GSM αυτου
  11 G3754 CONJ οτι G3778 D-NSF αυτη G1510 (G5748) V-PXI-3S εστιν G3588 T-NSF η G31 N-NSF αγγελια G3739 R-ASF ην G191 (G5656) V-AAI-2P ηκουσατε G575 PREP απ G746 N-GSF αρχης G2443 CONJ ινα G25 (G5725) V-PAS-1P αγαπωμεν G240 C-APM αλληλους
  12 G3756 PRT-N ου G2531 ADV καθως G2535 N-PRI καιν G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G4190 A-GSM πονηρου G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G2532 CONJ και G4969 (G5656) V-AAI-3S εσφαξεν G3588 T-ASM τον G80 N-ASM αδελφον G846 P-GSM αυτου G2532 CONJ και G5484 ADV χαριν G5101 I-GSN τινος G4969 (G5656) V-AAI-3S εσφαξεν G846 P-ASM αυτον G3754 CONJ οτι G3588 T-NPN τα G2041 N-NPN εργα G846 P-GSM αυτου G4190 A-NPN πονηρα G2258 (G5713) V-IXI-3S ην G3588 T-NPN τα G1161 CONJ δε G3588 T-GSM του G80 N-GSM αδελφου G846 P-GSM αυτου G1342 A-NPN δικαια
  13 G3361 PRT-N μη G2296 (G5720) V-PAM-2P θαυμαζετε G80 N-VPM αδελφοι G3450 P-1GS μου G1487 COND ει G3404 (G5719) V-PAI-3S μισει G5209 P-2AP υμας G3588 T-NSM ο G2889 N-NSM κοσμος
  14 G2249 P-1NP ημεις G1492 (G5758) V-RAI-1P οιδαμεν G3754 CONJ οτι G3327 (G5758) V-RAI-1P μεταβεβηκαμεν G1537 PREP εκ G3588 T-GSM του G2288 N-GSM θανατου G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2222 N-ASF ζωην G3754 CONJ οτι G25 (G5719) V-PAI-1P αγαπωμεν G3588 T-APM τους G80 N-APM αδελφους G3588 T-NSM ο G3361 PRT-N μη G25 (G5723) V-PAP-NSM αγαπων G3588 T-ASM τον G80 N-ASM αδελφον G3306 (G5719) V-PAI-3S μενει G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G2288 N-DSM θανατω
KJV_Strongs(i)
  10 G1722 In G5129 this G5043 the children G2316 of God G2076 are [G5748]   G5318 manifest G2532 , and G5043 the children G1228 of the devil G3956 : whosoever G4160 doeth [G5723]   G3361 not G1343 righteousness G2076 is [G5748]   G3756 not G1537 of G2316 God G2532 , neither G25 he that loveth [G5723]   G3361 not G846 his G80 brother.
  11 G3754 For G3778 this G2076 is [G5748]   G31 the message G3739 that G191 ye heard [G5656]   G575 from G746 the beginning G2443 , that G25 we should love [G5725]   G240 one another.
  12 G3756 Not G2531 as G2535 Cain G2258 , who was [G5713]   G1537 of G4190 that wicked one G2532 , and G4969 slew [G5656]   G846 his G80 brother G2532 . And G5484 wherefore G5101   G4969 slew [G5656]   G846 he him G3754 ? Because G846 his own G2041 works G2258 were [G5713]   G4190 evil G1161 , and G846 his G80 brother's G1342 righteous.
  13 G2296 Marvel [G5720]   G3361 not G3450 , my G80 brethren G1487 , if G2889 the world G3404 hate [G5719]   G5209 you.
  14 G1492 We know [G5758]   G3754 that G2249 we G3327 have passed [G5758]   G1537 from G2288 death G1519 unto G2222 life G3754 , because G25 we love [G5719]   G80 the brethren G25 . He that loveth [G5723]   G3361 not G80 his brother G3306 abideth [G5719]   G1722 in G2288 death.
ERV(i) 10 In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. 11 For this is the message which ye heard from the beginning, that we should love one another: 12 not as Cain was of the evil one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his works were evil, and his brother’s righteous. 13 Marvel not, brethren, if the world hateth you. 14 We know that we have passed out of death into life, because we love the brethren. He that loveth not abideth in death.