1 Corinthians 10:15

Stephanus(i) 15 ως φρονιμοις λεγω κρινατε υμεις ο φημι