Exodus 20:9

Segond(i) 9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.