Mark 7:9

SBLGNT(i) 9 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν ⸀τηρήσητε·
SBL Greek NT Apparatus

9 τηρήσητε WH Treg NIV RP ] στήσητε WHmarg NA