1 Chronicles 1:24

Rotherham(i) 24 Shem, Arpachshad, Shelah;