Nehemiah 11:34

Portuguese(i) 34 em Haçor, em Ramat, em Guitaim,