Song of Songs 6:11

PBG(i) 11 Niżem się dowiedziała, dusza moja wsadziła mię na wóz przedniejszych z ludu mego.