Psalms 145:12

PBG(i) 12 Aby oznajmili synom ludzkim mocy jego, a chwałę i ozdobę królestwa jego.