Nehemiah 10:14

NSB(i) 14 The chiefs of the people: Parosh, Pahath-moab, Elam, Zattu, Bani,