Exodus 29:7

Matthew(i) 7 Then take the anoynting oyle & poure it vpon his head & anoynte hym.