Matthew 26:31

ManxGaelic(i) 31 Eisht dooyrt Yeesey roo, Failee yn credjue euish ooilley noght kyndagh rhym's: son te scruit, Bwoaill-ym's yn bochilley, as bee kirree yn chioltane er nyn skeayley.