Luke 2:5

ManxGaelic(i) 5 Dy chur stiagh e ennym hene as ennym Moirrey yn ven va nasht rish, va trome torragh.