Jonah 4:1

ManxGaelic(i) 1 Agh va Jonah erskyn-towse jymmoosagh, as v'eh feer chorree.