John 1:6

ManxGaelic(i) 6 Va dooinney er ny choyrt veih Jee va enmyssit Ean.