1 Chronicles 1:24

MSTC(i) 24 Shem, Arpachshad, Shelah;