Matthew 1:8

Lithuanian(i) 8 Asai gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas.