Exodus 12:40

Lithuanian(i) 40 Izraelitai pragyveno Egipte keturis šimtus trisdešimt metų.