Matthew 25:37

LXX_WH(i)
    37 G5119 ADV τοτε G611 [G5700] V-FOI-3P αποκριθησονται G846 P-DSM αυτω G3588 T-NPM οι G1342 A-NPM δικαιοι G3004 [G5723] V-PAP-NPM λεγοντες G2962 N-VSM κυριε G4219 PRT-I ποτε G4571 P-2AS σε G1492 [G5627] V-2AAI-1P ειδομεν G3983 [G5723] V-PAP-ASM πεινωντα G2532 CONJ και G5142 [G5656] V-AAI-1P εθρεψαμεν G2228 PRT η G1372 [G5723] V-PAP-ASM διψωντα G2532 CONJ και G4222 [G5656] V-AAI-1P εποτισαμεν