Matthew 25:24

LXX_WH(i)
    24 G4334 [G5631] V-2AAP-NSM προσελθων G1161 CONJ δε G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G3588 T-ASN το G1520 A-ASN εν G5007 N-ASN ταλαντον G2983 [G5761] V-RAP-NSM ειληφως G2036 [G5627] V-2AAI-3S ειπεν G2962 N-VSM κυριε G1097 [G5627] V-2AAI-1S εγνων G4571 P-2AS σε G3754 CONJ οτι G4642 A-NSM σκληρος G1488 [G5748] V-PXI-2S ει G444 N-NSM ανθρωπος G2325 [G5723] V-PAP-NSM θεριζων G3699 ADV οπου G3756 PRT-N ουκ G4687 [G5656] V-AAI-2S εσπειρας G2532 CONJ και G4863 [G5723] V-PAP-NSM συναγων G3606 ADV οθεν G3756 PRT-N ου G1287 [G5656] V-AAI-2S διεσκορπισας