Luke 17:27

LXX_WH(i)
    27 G2068 [G5707] V-IAI-3P ησθιον G4095 [G5707] V-IAI-3P επινον G1060 [G5707] V-IAI-3P εγαμουν G1061 [G5712] V-IPI-3P εγαμιζοντο G891 PREP αχρι G3739 R-GSF ης G2250 N-GSF ημερας G1525 [G5627] V-2AAI-3S εισηλθεν G3575 N-PRI νωε G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G2787 N-ASF κιβωτον G2532 CONJ και G2064 [G5627] V-2AAI-3S ηλθεν G3588 T-NSM ο G2627 N-NSM κατακλυσμος G2532 CONJ και G622 [G5656] V-AAI-3S απωλεσεν G3956 A-APM παντας