John 5:19

LXX_WH(i)
    19 G611 [G5662] V-ADI-3S απεκρινατο G3767 CONJ ουν G3588 T-NSM | " ο G2424 N-NSM ιησους " G3588 T-NSM | ο G2424 N-NSM ιησους G2532 CONJ | και G3004 [G5707] V-IAI-3S ελεγεν G846 P-DPM αυτοις G281 HEB αμην G281 HEB αμην G3004 [G5719] V-PAI-1S λεγω G5213 P-2DP υμιν G3756 PRT-N ου G1410 [G5736] V-PNI-3S δυναται G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G4160 [G5721] V-PAN ποιειν G575 PREP αφ G1438 F-3GSM εαυτου G3762 A-ASN ουδεν G1437 COND εαν G3361 PRT-N μη G5100 X-ASN τι G991 [G5725] V-PAS-3S βλεπη G3588 T-ASM τον G3962 N-ASM πατερα G4160 [G5723] V-PAP-ASM ποιουντα G3739 R-APN α G1063 CONJ γαρ G302 PRT αν G1565 D-NSM εκεινος G4160 [G5725] V-PAS-3S ποιη G5023 D-APN ταυτα G2532 CONJ και G3588 T-NSM ο G5207 N-NSM υιος G3668 ADV ομοιως G4160 [G5719] V-PAI-3S ποιει