Exodus 38

LXX_WH(i)
    1 G3778 D-NSM [38:22] ουτος G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-ASN το G2379 N-ASN θυσιαστηριον G3588 T-ASN το   A-ASN χαλκουν G1537 PREP εκ G3588 T-GPN των   N-GPN πυρειων G3588 T-GPN των   A-GPN χαλκων G3739 R-NPN α G1510 V-IAI-3P ησαν G3588 T-DPM τοις G435 N-DPM ανδρασιν G3588 T-DPM τοις   V-AAPDP καταστασιασασι G3326 PREP μετα G3588 T-GSF της G2879 N-PRI κορε G4864 N-GSF συναγωγης
    2
    3 G3778 D-NSM [38:23] ουτος G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G4632 N-APN σκευη G3588 T-GSN του G2379 N-GSN θυσιαστηριου G2532 CONJ και G3588 T-ASN το   N-ASN πυρειον G846 D-GSN αυτου G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G939 N-ASF βασιν G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G5357 N-APF φιαλας G2532 CONJ και G3588 T-APF τας   N-APF κρεαγρας   A-APF χαλκας
    4 G3778 D-NSM [38:24] ουτος G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-DSN τω G2379 N-DSN θυσιαστηριω   N-ASN παραθεμα G2041 N-ASN εργον   A-ASN δικτυωτον   ADV κατωθεν G3588 T-GSN του   N-GSN πυρειου G5259 PREP υπο G846 D-ASN αυτο G2193 PREP εως G3588 T-GSN του   A-GSN ημισους G846 D-GSN αυτου G2532 CONJ και G2007 V-AAI-3S επεθηκεν G846 D-DSN αυτω G5064 A-APM τεσσαρας G1146 N-APM δακτυλιους G1537 PREP εκ G3588 T-GPN των G5064 A-GPN τεσσαρων G3313 N-GPN μερων G3588 T-GSN του   N-GSN παραθεματος G3588 T-GSN του G2379 N-GSN θυσιαστηριου   A-APM χαλκους G3588 T-DPM τοις   N-DPM μοχλοις   A-APM ευρεις G5620 CONJ ωστε G142 V-PAN αιρειν G3588 T-ASN το G2379 N-ASN θυσιαστηριον G1722 PREP εν G846 D-DPM αυτοις
    5
    6
    7
    8 G3778 D-NSM [38:26] ουτος G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-ASM τον   N-ASM λουτηρα   A-ASM χαλκουν G2532 CONJ και G3588 T-ASF την G939 N-ASF βασιν G846 D-GSM αυτου   A-ASF χαλκην G1537 PREP εκ G3588 T-GPN των   N-GPN κατοπτρων G3588 T-GPF των G3522 V-AAPGP νηστευσασων G3739 R-NPF αι G3522 V-AAI-3P ενηστευσαν G3844 PREP παρα G3588 T-APF τας G2374 N-APF θυρας G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G3588 T-GSN του G3142 N-GSN μαρτυριου G1722 PREP εν G3739 R-DSF η G2250 N-DSF ημερα G4078 V-AAI-3S επηξεν G846 D-ASF αυτην
    9 G2532 CONJ [37:7] και G4160 V-AAI-3P εποιησαν G3588 T-ASF την G833 N-ASF αυλην G3588 T-NPN τα G4314 PREP προς G3047 N-ASM λιβα   N-NPN ιστια G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης G1537 PREP εκ G1040 N-GSF βυσσου   V-RMPGS κεκλωσμενης G1540 N-NUI εκατον G1909 PREP εφ G1540 N-NUI εκατον
    10 G2532 CONJ [37:8] και G3588 T-NPM οι G4769 N-NPM στυλοι G846 D-GPN αυτων G1501 N-NUI εικοσι G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G939 N-NPF βασεις G846 D-GPN αυτων G1501 N-NUI εικοσι
    11 G2532 CONJ [37:9] και G3588 T-ASN το   N-ASN κλιτος G3588 T-ASN το G4314 PREP προς   N-ASM βορραν G1540 N-NUI εκατον G1909 PREP εφ G1540 N-NUI εκατον G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G4769 N-NPM στυλοι G846 D-GPN αυτων G1501 N-NUI εικοσι G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G939 N-NPF βασεις G846 D-GPN αυτων G1501 N-NUI εικοσι
    12 G2532 CONJ [37:10] και G3588 T-ASN το   N-ASN κλιτος G3588 T-ASN το G4314 PREP προς G2281 N-ASF θαλασσαν   N-NPF αυλαιαι G4004 N-NUI πεντηκοντα G4083 N-GPM πηχεων G4769 N-NPM στυλοι G846 D-GPF αυτων G1176 N-NUI δεκα G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G939 N-NPF βασεις G846 D-GPF αυτων G1176 N-NUI δεκα
    13 G2532 CONJ [37:11] και G3588 T-ASN το   N-ASN κλιτος G3588 T-ASN το G4314 PREP προς G395 N-APF ανατολας G4004 N-NUI πεντηκοντα G4083 N-GPM πηχεων
    14   N-NPN [37:12] ιστια   N-NUI πεντεκαιδεκα G4083 N-GPM πηχεων G3588 T-NSN το G2596 PREP κατα   N-GSN νωτου G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G4769 N-NPM στυλοι G846 D-GPN αυτων G5140 A-NPM τρεις G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G939 N-NPF βασεις G846 D-GPF αυτων G5140 A-NPF τρεις
    15 G2532 CONJ [37:13] και G1909 PREP επι G3588 T-GSN του   N-GSN νωτου G3588 T-GSN του G1208 A-GSN δευτερου   ADV ενθεν G2532 CONJ και   ADV ενθεν G2596 PREP κατα G3588 T-ASF την G4439 N-ASF πυλην G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης   N-NPF αυλαιαι   N-NUI πεντεκαιδεκα G4083 N-GPM πηχεων G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G4769 N-NPM στυλοι G846 D-GPF αυτων G5140 A-NPM τρεις G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G939 N-NPF βασεις G846 D-GPF αυτων G5140 A-NPF τρεις
    16 G3956 A-NPF [37:14] πασαι G3588 T-NPF αι   N-NPF αυλαιαι G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης G1537 PREP εκ G1040 N-GSF βυσσου   V-RMPGS κεκλωσμενης
    17 G2532 CONJ [37:15] και G3588 T-NPF αι G939 N-NPF βασεις G3588 T-GPM των G4769 N-GPM στυλων   A-NPF χαλκαι G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF αγκυλαι G846 D-GPM αυτων   A-NPF αργυραι G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G2777 N-NPF κεφαλιδες G846 D-GPM αυτων   V-RMPNP περιηργυρωμεναι G694 N-DSN αργυριω G2532 CONJ και G3588 T-NPM οι G4769 N-NPM στυλοι   V-RMPNP περιηργυρωμενοι G694 N-DSN αργυριω G3956 A-NPM παντες G3588 T-NPM οι G4769 N-NPM στυλοι G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης
    18 G2532 CONJ [37:16] και G3588 T-NSN το G2665 N-NSN καταπετασμα G3588 T-GSF της G4439 N-GSF πυλης G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης G2041 N-NSN εργον   N-GSM ποικιλτου G1537 PREP εξ G5192 N-GSF υακινθου G2532 CONJ και G4209 N-GSF πορφυρας G2532 CONJ και G2847 A-GSN κοκκινου G3514 V-RMPGS νενησμενου G2532 CONJ και G1040 N-GSF βυσσου   V-RMPGS κεκλωσμενης G1501 N-NUI εικοσι G4083 N-GPM πηχεων G3588 T-ASN το G3372 N-ASN μηκος G2532 CONJ και G3588 T-ASN το G5311 N-ASN υψος G2532 CONJ και G3588 T-ASN το   N-ASN ευρος G4002 N-NUI πεντε G4083 N-GPM πηχεων   V-RMPNS εξισουμενον G3588 T-DPM τοις   N-DPN ιστιοις G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης
    19 G2532 CONJ [37:17] και G3588 T-NPM οι G4769 N-NPM στυλοι G846 D-GPN αυτων G5064 A-NPM τεσσαρες G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G939 N-NPF βασεις G846 D-GPN αυτων G5064 A-NPF τεσσαρες   A-NPF χαλκαι G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι   N-NPF αγκυλαι G846 D-GPN αυτων   A-NPF αργυραι G2532 CONJ και G3588 T-NPF αι G2777 N-NPF κεφαλιδες G846 D-GPN αυτων   V-RMPNP περιηργυρωμεναι G694 N-DSN αργυριω
    20 G2532 CONJ [37:18] και G846 D-NPM αυτοι   V-RMPNP περιηργυρωμενοι G694 N-DSN αργυριω G2532 CONJ και G3956 A-NPM παντες G3588 T-NPM οι   N-NPM πασσαλοι G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης   N-DSM κυκλω   A-NPM χαλκοι G3778 D-NSM [38:21] ουτος G4160 V-AAI-3S εποιησεν G2532 CONJ και G3588 T-APM τους   N-APM πασσαλους G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G2532 CONJ και G3588 T-APM τους   N-APM πασσαλους G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης   A-APM χαλκους
    21 G2532 CONJ [37:19] και G3778 D-NSF αυτη G3588 T-NSF η   N-NSF συνταξις G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G3588 T-GSN του G3142 N-GSN μαρτυριου G2505 ADV καθα G4929 V-API-3S συνεταγη   N-DSM μωυση G3588 T-ASF την G3009 N-ASF λειτουργιαν G1510 V-PAN ειναι G3588 T-GPM των G3019 N-GPM λευιτων G1223 PREP δια   N-PRI ιθαμαρ G3588 T-GSM του G5207 N-GSM υιου G2 N-PRI ααρων G3588 T-GSM του G2409 N-GSM ιερεως
    22 G2532 CONJ [37:20] και   N-PRI βεσελεηλ G3588 T-NSM ο G3588 T-GSM του G3774 N-PRI ουριου G1537 PREP εκ G5443 N-GSF φυλης G2448 N-PRI ιουδα G4160 V-AAI-3S εποιησεν G2505 ADV καθα G4929 V-AAI-3S συνεταξεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-DSM τω   N-DSM μωυση
    23 G2532 CONJ [37:21] και   N-PRI ελιαβ G3588 T-NSM ο G3588 T-GSM του   N-PRI αχισαμακ G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G5443 N-GSF φυλης   N-PRI δαν G3739 R-NSM ος   V-AAI-3S ηρχιτεκτονησεν G3588 T-APN τα G5307 A-APN υφαντα G2532 CONJ και G3588 T-APN τα   A-APN ραφιδευτα G2532 CONJ και   A-APN ποικιλτικα   V-AAN υφαναι G3588 T-DSN τω G2847 A-DSN κοκκινω G2532 CONJ και G3588 T-DSF τη G1040 N-DSF βυσσω
    24 G3956 A-NSN [39:1] παν G3588 T-NSN το G5553 N-NSN χρυσιον G3739 R-NSN ο G2716 V-API-3S κατειργασθη G1519 PREP εις G3588 T-APN τα G2041 N-APN εργα G2596 PREP κατα G3956 A-ASF πασαν G3588 T-ASF την G2039 N-ASF εργασιαν G3588 T-GPN των G40 A-GPN αγιων G1096 V-AMI-3S εγενετο G5553 N-GSN χρυσιου G3588 T-GSN του G3588 T-GSF της   N-GSF απαρχης G1767 N-NUI εννεα G2532 CONJ και G1501 N-NUI εικοσι G5007 N-APN ταλαντα G2532 CONJ και   A-NPM επτακοσιοι G1501 N-NUI εικοσι   N-NPM σικλοι G2596 PREP κατα G3588 T-ASM τον   N-ASM σικλον G3588 T-ASN τον G40 A-ASN αγιον
    25 G2532 CONJ [39:2] και G694 N-GSN αργυριου   N-NSN αφαιρεμα G3844 PREP παρα G3588 T-GPM των   V-RMPGP επεσκεμμενων G435 N-GPM ανδρων G3588 T-GSF της G4864 N-GSF συναγωγης G1540 N-NUI εκατον G5007 N-NPN ταλαντα G2532 CONJ και G5507 A-NPM χιλιοι   A-NPM επτακοσιοι G1440 N-NUI εβδομηκοντα G4002 N-NUI πεντε   N-NPM σικλοι
    26 G1406 N-NSF [39:3] δραχμη G1519 A-NSF μια G3588 T-DSF τη G2776 N-DSF κεφαλη G3588 T-NSN το   A-NSN ημισυ G3588 T-GSM του   N-GSM σικλου G2596 PREP κατα G3588 T-ASM τον   N-ASM σικλον G3588 T-ASN τον G40 A-ASN αγιον G3956 A-NSM πας G3588 T-NSM ο G3899 V-PMPNS παραπορευομενος G3588 T-ASF την   N-ASF επισκεψιν G575 PREP απο   A-GSM εικοσαετους G2532 CONJ και G1883 ADV επανω G1519 PREP εις G3588 T-APF τας G1835 N-NUI εξηκοντα G3461 N-APF μυριαδας G2532 CONJ και G5153 A-NPM τρισχιλιοι G4001 A-NPM πεντακοσιοι G2532 CONJ και G4004 N-NUI πεντηκοντα
    27 G2532 CONJ [39:4] και G1096 V-API-3S εγενηθη G3588 T-NPN τα G1540 N-NUI εκατον G5007 N-NPN ταλαντα G3588 T-GSN του G694 N-GSN αργυριου G1519 PREP εις G3588 T-ASF την   N-ASF χωνευσιν G3588 T-GPF των G1540 N-NUI εκατον G2777 N-GPF κεφαλιδων G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G2532 CONJ και G1519 PREP εις G3588 T-APF τας G2777 N-APF κεφαλιδας G3588 T-GSN του G2665 N-GSN καταπετασματος G1540 N-NUI εκατον G2777 N-NPF κεφαλιδες G1519 PREP εις G3588 T-APN τα G1540 N-NUI εκατον G5007 N-APN ταλαντα G5007 N-ASN ταλαντον G3588 T-DSF τη G2777 N-DSF κεφαλιδι
    28 G2532 CONJ [39:5] και G3588 T-APM τους G5507 A-APM χιλιους   A-APM επτακοσιους G1440 N-NUI εβδομηκοντα G4002 N-NUI πεντε   N-APM σικλους G4160 V-AAI-3P εποιησαν G1519 PREP εις G3588 T-APF τας   N-APF αγκυλας G3588 T-DPM τοις G4769 N-DPM στυλοις G2532 CONJ και   V-AAI-3S κατεχρυσωσεν G3588 T-APF τας G2777 N-APF κεφαλιδας G846 D-GPM αυτων G2532 CONJ και   V-AAI-3S κατεκοσμησεν G846 D-APM αυτους
    29 G2532 CONJ [39:6] και G3588 T-NSM ο G5475 N-NSM χαλκος G3588 T-GSN του   N-GSN αφαιρεματος G1440 N-NUI εβδομηκοντα G5007 N-NPN ταλαντα G2532 CONJ και G5507 A-NPM χιλιοι G4001 A-NPM πεντακοσιοι   N-NPM σικλοι
    30 G2532 CONJ [39:7] και G4160 V-AAI-3S εποιησεν G1537 PREP εξ G846 D-GSM αυτου G3588 T-APF τας G939 N-APF βασεις G3588 T-GSF της G2374 N-GSF θυρας G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G3588 T-GSN του G3142 N-GSN μαρτυριου
    31 G2532 CONJ [39:8] και G3588 T-APF τας G939 N-APF βασεις G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης   N-DSM κυκλω G2532 CONJ και G3588 T-APF τας G939 N-APF βασεις G3588 T-GSF της G4439 N-GSF πυλης G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης G2532 CONJ και G3588 T-APM τους   N-APM πασσαλους G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G2532 CONJ και G3588 T-APM τους   N-APM πασσαλους G3588 T-GSF της G833 N-GSF αυλης   N-DSM κυκλω G2532 CONJ [39:9] και G3588 T-ASN το   N-ASN παραθεμα G3588 T-ASN το   A-ASN χαλκουν G3588 T-GSN του G2379 N-GSN θυσιαστηριου G2532 CONJ και G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G4632 N-APN σκευη G3588 T-GSN του G2379 N-GSN θυσιαστηριου G2532 CONJ και G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα   N-APN εργαλεια G3588 T-GSF της G4633 N-GSF σκηνης G3588 T-GSN του G3142 N-GSN μαρτυριου