Genesis 11:31

LXX_WH(i)
    31 G2532 CONJ και G2983 V-AAI-3S ελαβεν G2291 N-PRI θαρα G3588 T-ASM τον   N-PRI αβραμ G5207 N-ASM υιον G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-ASM τον G3091 N-PRI λωτ G5207 N-ASM υιον   N-PRI αρραν G5207 N-ASM υιον G3588 T-GSM του G5207 N-GSM υιου G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-ASF την   N-PRI σαραν G3588 T-ASF την G3565 N-ASF νυμφην G846 D-GSM αυτου G1135 N-ASF γυναικα   N-PRI αβραμ G3588 T-GSM του G5207 N-GSM υιου G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1806 V-AAI-3S εξηγαγεν G846 D-APM αυτους G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G5561 N-GSF χωρας G3588 T-GPM των G5466 N-GPM χαλδαιων G4198 V-APN πορευθηναι G1519 PREP εις G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην G5477 N-PRI χανααν G2532 CONJ και G2064 V-AAI-3S ηλθεν G2193 PREP εως   N-PRI χαρραν G2532 CONJ και   V-AAI-3S κατωκησεν G1563 ADV εκει
Brenton(i) 31 And Tharrha took Abram his son, and Lot the son Arrhan, the son of his son, and Sara his daughter-in-law, the wife of Abram his son, and led them forth out of the land of the Chaldees, to go into the land of Chanaan, and they came as far as Charrhan, and he dwelt there.