1 Chronicles

LXX_WH(i)
    1 G76 N-PRI αδαμ G4589 N-PRI σηθ   N-PRI ενως
    2 G2536 N-PRI καιναν G3121 N-PRI μαλελεηλ G2391 N-PRI ιαρεδ
    3 G1802 N-PRI ενωχ G3103 N-PRI μαθουσαλα G2984 N-PRI λαμεχ
    4 G3575 N-PRI νωε G5207 N-NPM υιοι G3575 N-PRI νωε G4590 N-PRI σημ   N-PRI χαμ   N-PRI ιαφεθ
    5 G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ιαφεθ   N-PRI γαμερ G3098 N-PRI μαγωγ   N-PRI μαδαι   N-PRI ιωυαν   N-PRI ελισα   N-PRI θοβελ   N-PRI μοσοχ G2532 CONJ και   N-PRI θιρας
    6 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI γαμερ   N-PRI ασχαναζ G2532 CONJ και   N-PRI ριφαθ G2532 CONJ και   N-PRI θοργαμα
    7 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ιωυαν   N-PRI ελισα G2532 CONJ και   N-PRI θαρσις   N-NPM κιτιοι G2532 CONJ και   N-NPM ροδιοι
    8 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI χαμ   N-PRI χους G2532 CONJ και   N-PRI μεστραιμ   N-PRI φουδ G2532 CONJ και G5477 N-PRI χανααν
    9 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI χους   N-PRI σαβα G2532 CONJ και   N-PRI ευιλατ G2532 CONJ και   N-PRI σαβαθα G2532 CONJ και   N-PRI ρεγμα G2532 CONJ και   N-PRI σεβεκαθα G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ρεγμα   N-PRI σαβα G2532 CONJ και   N-PRI ουδαδαν
    10 G2532 CONJ και   N-PRI χους G1080 V-AAI-3S εγεννησεν G3588 T-ASM τον   N-PRI νεβρωδ G3778 D-NSM ουτος G757 V-AMI-3S ηρξατο G3588 T-GSN του G1510 V-PAN ειναι   N-NSM γιγας   A-NSM κυνηγος G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17 G5207 N-NPM υιοι G4590 N-PRI σημ   N-PRI αιλαμ G2532 CONJ και   N-PRI ασσουρ G2532 CONJ και G742 N-PRI αρφαξαδ
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24 G4527 N-PRI σαλα
    25 G1443 N-PRI εβερ G5317 N-PRI φαλεκ   N-PRI ραγαυ
    26   N-PRI σερουχ G3493 N-PRI ναχωρ G2291 N-PRI θαρα
    27 G11 N-PRI αβρααμ
    28 G5207 N-NPM υιοι G1161 PRT δε G11 N-PRI αβρααμ G2464 N-PRI ισαακ G2532 CONJ και   N-PRI ισμαηλ
    29 G3778 D-NPF αυται G1161 PRT δε G3588 T-NPF αι G1078 N-NPF γενεσεις G4416 A-GSM πρωτοτοκου   N-PRI ισμαηλ   N-PRI ναβαιωθ G2532 CONJ και   N-PRI κηδαρ   N-PRI ναβδεηλ   N-PRI μαβσαν
    30   N-PRI μασμα   N-PRI ιδουμα   N-PRI μασση   N-PRI χοδδαδ   N-PRI θαιμαν
    31   N-PRI ιεττουρ   N-PRI ναφες G2532 CONJ και   N-PRI κεδμα G3778 D-NPM ουτοι G1510 V-PAI-3P εισιν G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ισμαηλ
    32 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI χεττουρας   N-GSF παλλακης G11 N-PRI αβρααμ G2532 CONJ και G5088 V-AAI-3S ετεκεν G846 D-DSM αυτω G3588 T-ASM τον   N-PRI ζεμβραν   N-PRI ιεξαν   N-PRI μαδαν   N-PRI μαδιαμ   N-PRI σοβακ   N-PRI σωε G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ιεξαν   N-PRI σαβα G2532 CONJ και   N-PRI δαιδαν
    33 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI μαδιαμ   N-PRI γαιφα G2532 CONJ και   N-PRI οφερ G2532 CONJ και G1802 N-PRI ενωχ G2532 CONJ και   N-PRI αβιδα G2532 CONJ και   N-PRI ελδαα G3956 A-NPM παντες G3778 D-NPM ουτοι G5207 N-NPM υιοι   N-PRI χεττουρας
    34 G2532 CONJ και G1080 V-AAI-3S εγεννησεν G11 N-PRI αβρααμ G3588 T-ASM τον G2464 N-PRI ισαακ G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι G2464 N-PRI ισαακ G2269 N-PRI ησαυ G2532 CONJ και G2384 N-PRI ιακωβ
    35 G5207 N-NPM υιοι G2269 N-PRI ησαυ   N-PRI ελιφας G2532 CONJ και   N-PRI ραγουηλ G2532 CONJ και   N-PRI ιεουλ G2532 CONJ και   N-PRI ιεγλομ G2532 CONJ και G2879 N-PRI κορε
    36 G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ελιφας   N-PRI θαιμαν G2532 CONJ και   N-PRI ωμαρ   N-PRI σωφαρ G2532 CONJ και   N-PRI γοωθαμ G2532 CONJ και   N-PRI κενεζ G2532 CONJ και G3588 T-GSF της   N-PRI θαμνα   N-PRI αμαληκ
    37 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ραγουηλ   N-PRI ναχεθ   N-PRI ζαρε   N-PRI σομε G2532 CONJ και   N-PRI μοζε
    38 G5207 N-NPM υιοι   N-PRI σηιρ   N-PRI λωταν   N-PRI σωβαλ   N-PRI σεβεγων G303 N-PRI ανα   N-PRI δησων   N-PRI ωσαρ   N-PRI δαισων
    39 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI λωταν   N-PRI χορρι G2532 CONJ και   N-PRI αιμαν G2532 CONJ και   N-PRI αιλαθ G2532 CONJ και   N-PRI ναμνα
    40 G5207 N-NPM υιοι   N-PRI σωβαλ   N-PRI γωλαμ   N-PRI μαναχαθ   N-PRI γαιβηλ   N-PRI σωβ G2532 CONJ και   N-PRI ωναμ G5207 N-NPM υιοι G1161 PRT δε   N-PRI σεβεγων   N-PRI αια G2532 CONJ και G303 N-PRI ανα
    41 G5207 N-NPM υιοι G303 N-PRI ανα   N-PRI δαισων G5207 N-NPM υιοι G1161 PRT δε   N-PRI δησων   N-PRI εμερων G2532 CONJ και   N-PRI εσεβαν G2532 CONJ και   N-PRI ιεθραν G2532 CONJ και   N-PRI χαρραν
    42 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ωσαρ   N-PRI βαλααν G2532 CONJ και   N-PRI ζουκαν G2532 CONJ και   N-PRI ιωκαν G5207 N-NPM υιοι   N-PRI δαισων G3739 N-PRI ως G2532 CONJ και   N-PRI αρραν
    43 G2532 CONJ και G3778 D-NPM ουτοι G3588 T-NPM οι G935 N-NPM βασιλεις G846 D-GPM αυτων G904 N-PRI βαλακ G5207 N-NSM υιος   N-PRI βεωρ G2532 CONJ και G3686 N-ASN ονομα G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G846 D-GSM αυτου   N-PRI δενναβα
    44 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν G904 N-PRI βαλακ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI ιωβαβ G5207 N-NSM υιος G2196 N-PRI ζαρα G1537 PREP εκ   N-PRI βοσορρας
    45 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI ιωβαβ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI ασομ G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης   N-PRI θαιμανων
    46 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI ασομ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI αδαδ G5207 N-NSM υιος   N-PRI βαραδ G3588 T-NSM ο G3960 V-AAPNS παταξας   N-PRI μαδιαμ G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω   N-DSN πεδιω   N-PRI μωαβ G2532 CONJ και G3686 N-NSN ονομα G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G846 D-GSM αυτου   N-PRI γεθθαιμ
    47 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI αδαδ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI σαμαα G1537 PREP εκ   N-GSF μασεκκας
    48 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI σαμαα G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου G4549 N-PRI σαουλ G1537 PREP εκ   N-PRI ροωβωθ G3588 T-GSF της G3844 PREP παρα G4215 N-ASM ποταμον
    49 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν G4549 N-PRI σαουλ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI βαλαεννων G5207 N-NSM υιος   N-PRI αχοβωρ
    50 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI βαλαεννων G5207 N-NSM υιος   N-PRI αχοβωρ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI αδαδ G5207 N-NSM υιος   N-PRI βαραδ G2532 CONJ και G3686 N-NSN ονομα G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G846 D-GSM αυτου   N-PRI φογωρ
    51 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI αδαδ G2532 CONJ και G1510 V-IAI-3P ησαν G2232 N-NPM ηγεμονες   N-PRI εδωμ G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI θαμανα G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI γωλα G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI ιεθετ
    52 G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI ελιβαμας G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI ηλας G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI φινων
    53 G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI κενεζ G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI θαιμαν G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI μαβσαρ
    54 G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI μεγεδιηλ G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI ηραμ G3778 D-NPM ουτοι G2232 N-NPM ηγεμονες   N-PRI εδωμ
Brenton(i) 1 Adam, Seth, Enos, 2 and Cainan, Maleleel, Jared, 3 Enoch, Mathusala, Lamech, 4 Noe: the sons of Noe, Sem, Cham, Japheth. 5 The sons of Japheth, Gamer, Magog, Madaim, Jovan, Helisa, Thobel, Mosoch, and Thiras. 6 And the sons of Gamer, Aschanaz, and Riphath, and Thorgama. 7 And the sons of Jovan, Helisa, and Tharsis, the Citians, and Rhodians. 8 And the sons of Cham, Chus, and Mesraim, Phud and Chanaan. 9 And the sons of Chus, Saba, and Evila, and Sabatha, and Regma, and Sebethaca: and the sons of Regma, Saba, and Dadan. 10 And Chus begot Nebrod: he began to be a mighty hunter on the earth. 11 (OMITTED TEXT) 12 (OMITTED TEXT) 13 (OMITTED TEXT) 14 (OMITTED TEXT) 15 (OMITTED TEXT) 16 (OMITTED TEXT) 17 The sons of Sem, Aelam, and Assur, 18 (OMITTED TEXT) 19 (OMITTED TEXT) 20 (OMITTED TEXT) 21 (OMITTED TEXT) 22 (OMITTED TEXT) 23 (OMITTED TEXT) 24 and Arphaxad, Sala, 25 Eber, Pheleg, Ragan, 26 Seruch, Nachor, Tharrha, 27 Abraam. 28 And the sons of Abraam, Isaac, and Ismael. 29 And these are their generations: the first-born of Ismael, Nabaeoth, and Kedar, Nabdeel, Massam, 30 Masma, Iduma, Masse, Chondan, Thaeman, 31 Jettur, Naphes, Kedma: these are the sons of Ismael. 32 And the sons of Chettura Abraam's concubine: — and she bore him Zembram, Jexan, Madiam, Madam, Sobac, Soe: and the sons of Jexan; Daedan, and Sabai; 33 and the sons of Madiam; Gephar, and Opher, and Enoch, and Abida, and Eldada; all these were the sons of Chettura. 34 And Abraam begot Isaac: and the sons of Isaac were Jacob, and Esau. 35 The sons of Esau, Eliphaz, and Raguel, and Jeul, and Jeglom, and Core. 36 The sons of Eliphaz: Thaeman, and Omar, Sophar, and Gootham, and Kenez, and Thamna, and Amalec. 37 And the sons of Raguel, Naches, Zare, Some, and Moze. 38 The sons of Seir, Lotan, Sobal, Sebegon, Ana, Deson, Osar, and Disan. 39 And the sons of Lotan, Chorri, and Aeman; and the sister of Lotan was Thamna. 40 The sons of Sobal; Alon, Machanath, Taebel, Sophi, and Onan: and the sons of Sebegon; Aeth, and Sonan. 41 The sons of Sonan, Daeson: and the sons of Daeson; Emeron, and Asebon, and Jethram, and Charran. 42 And the sons of Hosar, Balaam, and Zucam, and Acan: the sons of Disan, Os, and Aran. 43 And these are their kings, Balac the son of Beor; and the name of his city was Dennaba. 44 And Balac died, and Jobab the son of Zara of Bosorrha reigned in his stead. 45 And Jobab died, and Asom of the land of the Thaemanites reigned in his stead. 46 And Asom died, and Adad the son of Barad reigned in his stead, who smote Madiam in the plain of Moab: and the name of his city was Gethaim. 47 And Adad died, and Sebla of Masecca reigned in his stead. 48 And Sebla died, and Saul of Rhoboth by the river reigned in his stead. 49 And Saul died, and Balaennor son of Achobor reigned in his stead. 50 And Balaennor died, and Adad son of Barad reigned in his stead; and the name of his city was Phogor. 51 The princes of Edom: prince Thamna, prince Golada, prince Jether, 52 prince Elibamas, prince Elas, prince Phinon, 53 prince Kenez, prince Thaeman, prince Babsar, prince Magediel, 54 prince Zaphoin. These are the princes of Edom.