Matthew 23:25

Kabyle(i) 25 A nnger-wen ay ifariziyen d lɛulama n ccariɛa, ay at sin wudmawen! Axaṭer tessizdigem taqbuct d uḍebsi s ufella kan, meɛna ɣer daxel-nsen ččuṛen ț-țukeṛdiwin d ṭṭmeɛ.