Acts 21:8

Kabyle(i) 8 Azekka-nni nṛuḥ, newweḍ ɣer Qiṣarya; nekcem ɣer wexxam n Filbas, win ițbecciṛen lexbaṛ n lxiṛ, nețța yellan d yiwen si sebɛa-nni ițwaxtaṛen di temdint n Lquds; neqqim ɣuṛ-es.