1 John 5:16

Kabyle(i) 16 Ma yella win yeẓran gma-s yedneb yili ddnub-is ur yețțawi ara ɣer lmut, ilaq ad yedɛu ɣer Sidi Ṛebbi, nețța a s-d-yefk tudert; nniɣ-ed ayagi ɣef wid ixeddmen ddnub ur nețțawi ara ɣer lmut. Yella ddnub yețțawin ɣer lmut lameɛna mačči ɣef wid ixeddmen ddnub-agi i wen-d-nniɣ aț-țedɛum.