Genesis 6:10

KJV(i) 10 And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.