Genesis 36:41

KJV(i) 41 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,