Exodus 34:17

KJV(i) 17 Thou shalt make thee no molten gods.