2 Samuel 23:33

KJV(i) 33 Shammah the Hararite, Ahiam the son of Sharar the Hararite,