1 Chronicles 6:7

KJV(i) 7 Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,