1 Chronicles 1:4

KJV(i) 4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.