1 Chronicles 1:24

KJ2000(i) 24 Shem, Arpachshad, Shelah,