1 Chronicles 1:24

JPS_ASV_Byz(i) 24 Shem, Arpachshad, Shelah;