Psalms 50:10

IHOT(i) (In English order)
  10 H3588 כי For H3605 לי כל every H2416 חיתו beast H3293 יער of the forest H929 בהמות mine, the cattle H2042 בהררי hills. H505 אלף׃ upon a thousand