Psalms 38:15

IHOT(i) (In English order)
  15 H3588 כי For H3069 לך יהוה   H3176 הוחלתי do I hope: H859 אתה thou H6030 תענה wilt hear, H136 אדני O Lord H430 אלהי׃ my God.