Psalms 33:21

IHOT(i) (In English order)
  21 H3588 כי For H8055 בו ישׂמח shall rejoice H3820 לבנו our heart H3588 כי in him, because H8034 בשׁם name. H6944 קדשׁו in his holy H982 בטחנו׃ we have trusted