Psalms 106

IHOT(i) (In English order)
  1 H1984 הללויה Praise H3034 הודו O give thanks H3068 ליהוה unto the LORD; H3588 כי for H2896 טוב good: H3588 כי for H5769 לעולם forever. H2617 חסדו׃ his mercy
  2 H4310 מי Who H4448 ימלל can utter H1369 גבורות the mighty acts H3068 יהוה of the LORD? H8085 ישׁמיע can show forth H3605 כל all H8416 תהלתו׃ his praise?
  3 H835 אשׁרי Blessed H8104 שׁמרי they that keep H4941 משׁפט judgment, H6213 עשׂה he that doeth H6666 צדקה righteousness H3605 בכל at all H6256 עת׃ times.
  4 H2142 זכרני Remember H3068 יהוה me, O LORD, H7522 ברצון with the favor H5971 עמך thy people: H6485 פקדני O visit H3444 בישׁועתך׃ me with thy salvation;
  5 H7200 לראות That I may see H2896 בטובת the good H972 בחיריך of thy chosen, H8055 לשׂמח that I may rejoice H8057 בשׂמחת in the gladness H1471 גויך of thy nation, H1984 להתהלל that I may glory H5973 עם with H5159 נחלתך׃ thine inheritance.
  6 H2398 חטאנו We have sinned H5973 עם with H1 אבותינו our fathers, H5753 העוינו we have committed iniquity, H7561 הרשׁענו׃ we have done wickedly.
  7 H1 אבותינו Our fathers H4714 במצרים in Egypt; H3808 לא not H7919 השׂכילו understood H6381 נפלאותיך thy wonders H3808 לא not H2142 זכרו they remembered H853 את   H7230 רב the multitude H2617 חסדיך of thy mercies; H4784 וימרו but provoked H5921 על at H3220 ים the sea, H3220 בים sea. H5488 סוף׃ at the Red
  8 H3467 ויושׁיעם Nevertheless he saved H4616 למען   H8034 שׁמו   H3045 להודיע to be known. H853 את   H1369 גבורתו׃ that he might make his mighty power
  9 H1605 ויגער He rebuked H3220 בים sea H5488 סוף the Red H2717 ויחרב also, and it was dried up: H1980 ויוליכם so he led H8415 בתהמות them through the depths, H4057 כמדבר׃ as through the wilderness.
  10 H3467 ויושׁיעם And he saved H3027 מיד them from the hand H8130 שׂונא of him that hated H1350 ויגאלם and redeemed H3027 מיד them from the hand H341 אויב׃ of the enemy.
  11 H3680 ויכסו covered H4325 מים And the waters H6862 צריהם their enemies: H259 אחד one H1992 מהם   H3808 לא there was not H3498 נותר׃ them left.
  12 H539 ויאמינו Then believed H1697 בדבריו they his words; H7891 ישׁירו they sang H8416 תהלתו׃ his praise.
  13 H4116 מהרו They soon H7911 שׁכחו forgot H4639 מעשׂיו his works; H3808 לא not H2442 חכו they waited H6098 לעצתו׃ for his counsel:
  14 H183 ויתאוו   H8378 תאוה   H4057 במדבר in the wilderness, H5254 וינסו and tempted H410 אל God H3452 בישׁימון׃ in the desert.
  15 H5414 ויתן And he gave H1992 להם   H7596 שׁאלתם them their request; H7971 וישׁלח but sent H7332 רזון leanness H5315 בנפשׁם׃ into their soul.
  16 H7065 ויקנאו They envied H4872 למשׁה Moses H4264 במחנה also in the camp, H175 לאהרן Aaron H6918 קדושׁ the saint H3068 יהוה׃ of the LORD.
  17 H6605 תפתח opened H776 ארץ The earth H1104 ותבלע and swallowed up H1885 דתן Dathan, H3680 ותכס and covered H5921 על and covered H5712 עדת the company H48 אבירם׃ of Abiram.
  18 H1197 ותבער was kindled H784 אשׁ And a fire H5712 בעדתם in their company; H3852 להבה the flame H3857 תלהט burned up H7563 רשׁעים׃ the wicked.
  19 H6213 יעשׂו They made H5695 עגל a calf H2722 בחרב in Horeb, H7812 וישׁתחוו and worshiped H4541 למסכה׃ the molten image.
  20 H4171 וימירו Thus they changed H853 את   H3519 כבודם their glory H8403 בתבנית into the similitude H7794 שׁור of an ox H398 אכל that eateth H6212 עשׂב׃ grass.
  21 H7911 שׁכחו They forgot H410 אל God H3467 מושׁיעם their savior, H6213 עשׂה which had done H1419 גדלות great things H4714 במצרים׃ in Egypt;
  22 H6381 נפלאות Wondrous works H776 בארץ in the land H2526 חם of Ham, H3372 נוראות terrible things H5921 על by H3220 ים sea. H5488 סוף׃ the Red
  23 H559 ויאמר Therefore he said H8045 להשׁמידם that he would destroy H3884 לולי them, had not H4872 משׁה Moses H972 בחירו his chosen H5975 עמד stood H6556 בפרץ him in the breach, H6440 לפניו before H7725 להשׁיב to turn away H2534 חמתו his wrath, H7843 מהשׁחית׃ lest he should destroy
  24 H3988 וימאסו Yea, they despised H776 בארץ land, H2532 חמדה the pleasant H3808 לא not H539 האמינו they believed H1697 לדברו׃ his word:
  25 H7279 וירגנו But murmured H168 באהליהם in their tents, H3808 לא not H8085 שׁמעו hearkened H6963 בקול unto the voice H3068 יהוה׃ of the LORD.
  26 H5375 וישׂא Therefore he lifted up H3027 ידו his hand H1992 להם   H5307 להפיל against them, to overthrow H853 אותם   H4057 במדבר׃ them in the wilderness:
  27 H5307 ולהפיל To overthrow H2233 זרעם their seed H1471 בגוים also among the nations, H2219 ולזרותם and to scatter H776 בארצות׃ them in the lands.
  28 H6775 ויצמדו They joined themselves H1187 לבעל פעור also unto Baalpeor, H398 ויאכלו and ate H2077 זבחי the sacrifices H4191 מתים׃ of the dead.
  29 H3707 ויכעיסו Thus they provoked to anger H4611 במעלליהם with their inventions: H6555 ותפרץ broke in H4046 בם מגפה׃ and the plague
  30 H5975 ויעמד Then stood up H6372 פינחס Phinehas, H6419 ויפלל and executed judgment: H6113 ותעצר was stayed. H4046 המגפה׃ and the plague
  31 H2803 ותחשׁב And that was counted H6666 לו לצדקה unto him for righteousness H1755 לדר unto all generations H1755 ודר unto all generations H5704 עד forevermore. H5769 עולם׃ forevermore.
  32 H7107 ויקציפו They angered H5921 על also at H4325 מי the waters H4808 מריבה of strife, H3415 וירע so that it went ill H4872 למשׁה with Moses H5668 בעבורם׃ for their sakes:
  33 H3588 כי Because H4784 המרו they provoked H853 את   H7307 רוחו his spirit, H981 ויבטא so that he spoke unadvisedly H8193 בשׂפתיו׃ with his lips.
  34 H3808 לא They did not H8045 השׁמידו destroy H853 את   H5971 העמים the nations, H834 אשׁר concerning whom H559 אמר commanded H3069 יהוה   H1992 להם׃  
  35 H6148 ויתערבו But were mingled H1471 בגוים among the heathen, H3925 וילמדו and learned H4639 מעשׂיהם׃ their works.
  36 H5647 ויעבדו And they served H853 את   H6091 עצביהם their idols: H1961 ויהיו which were H1992 להם   H4170 למוקשׁ׃ a snare
  37 H2076 ויזבחו Yea, they sacrificed H853 את   H1121 בניהם their sons H853 ואת   H1323 בנותיהם and their daughters H7700 לשׁדים׃ unto devils,
  38 H8210 וישׁפכו And shed H1818 דם blood, H5355 נקי innocent H1818 דם the blood H1121 בניהם of their sons H1323 ובנותיהם and of their daughters, H834 אשׁר whom H2076 זבחו they sacrificed H6091 לעצבי unto the idols H3667 כנען of Canaan: H2610 ותחנף was polluted H776 הארץ and the land H1818 בדמים׃ with blood.
  39 H2930 ויטמאו Thus were they defiled H4639 במעשׂיהם with their own works, H2181 ויזנו and went a whoring H4611 במעלליהם׃ with their own inventions.
  40 H2734 ויחר kindled H639 אף Therefore was the wrath H3068 יהוה of the LORD H5971 בעמו against his people, H8581 ויתעב insomuch that he abhorred H853 את   H5159 נחלתו׃ his own inheritance.
  41 H5414 ויתנם And he gave H3027 ביד them into the hand H1471 גוים of the heathen; H4910 וימשׁלו them ruled H8130 בהם שׂנאיהם׃ and they that hated
  42 H3905 וילחצום also oppressed H341 אויביהם Their enemies H3665 ויכנעו them, and they were brought into subjection H8478 תחת under H3027 ידם׃ their hand.
  43 H6471 פעמים times H7227 רבות Many H5337 יצילם did he deliver H1992 והמה them; but they H4784 ימרו provoked H6098 בעצתם with their counsel, H4355 וימכו and were brought low H5771 בעונם׃ for their iniquity.
  44 H7200 וירא Nevertheless he regarded H6862 בצר their affliction, H1992 להם   H8085 בשׁמעו when he heard H853 את   H7440 רנתם׃ their cry:
  45 H2142 ויזכר And he remembered H1992 להם   H1285 בריתו for them his covenant, H5162 וינחם and repented H7230 כרב according to the multitude H2617 חסדו׃ of his mercies.
  46 H5414 ויתן He made H853 אותם   H7356 לרחמים them also to be pitied H6440 לפני of H3605 כל all H7617 שׁוביהם׃ those that carried them captives.
  47 H3467 הושׁיענו Save H3068 יהוה us, O LORD H430 אלהינו our God, H6908 וקבצנו and gather H4480 מן us from among H1471 הגוים the heathen, H3034 להדות to give thanks H8034 לשׁם name, H6944 קדשׁך unto thy holy H7623 להשׁתבח to triumph H8416 בתהלתך׃ in thy praise.
  48 H1288 ברוך Blessed H3068 יהוה the LORD H430 אלהי God H3478 ישׂראל of Israel H4480 מן from H5769 העולם everlasting H5704 ועד to H5769 העולם everlasting: H559 ואמר say, H3605 כל and let all H5971 העם the people H543 אמן Amen. H1984 הללו Praise H3050 יה׃ ye the LORD.