Nehemiah 10:22

IHOT(i) (In English order)
  22 H6410 פלטיה Pelatiah, H2605 חנן Hanan, H6043 עניה׃ Anaiah,