Joshua 8:35

IHOT(i) (In English order)
  35 H3808 לא not H1961 היה There was H1697 דבר a word H3605 מכל of all H834 אשׁר that H6680 צוה commanded, H4872 משׁה Moses H834 אשׁר which H3808 לא not H7121 קרא read H3091 יהושׁע Joshua H5048 נגד before H3605 כל all H6951 קהל the congregation H3478 ישׂראל of Israel, H802 והנשׁים with the women, H2945 והטף and the little H1616 והגר ones, and the strangers H1980 ההלך that were conversant H7130 בקרבם׃ among