Joshua 21:36

IHOT(i) (In English order)
  36 H4294 וממטה   H7205 ראובן of Reuben, H853 את   H1221 בצר Bezer H853 ואת   H4054 מגרשׁה her suburbs, H853 ואת   H3096 יהצה and Jahazah H853 ואת   H4054 מגרשׁה׃ her suburbs,