Job 6:8

IHOT(i) (In English order)
  8 H4310 מי Oh that H5414 יתן I might H935 תבוא have H7596 שׁאלתי my request; H8615 ותקותי the thing that I long for! H5414 יתן would grant H433 אלוה׃ and that God